[online] Własność intelektualna w tłumaczeniu. Patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo autorskie.

Jesteś tutaj

Data szkolenia: 
Od pon., 2018-04-02 07:00 do pt., 2018-06-22 23:00
Miejsce: 

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

Cena: 
1590 zł; do 28 lutego 2018 r. tylko 1390 zł!

[online] Własność intelektualna w tłumaczeniu. Patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo autorskie.

Taby

Informacje o kursie
Cele kursu: 

Ten kurs:

 • daje mocne podstawy tłumaczom, którzy na swojej drodze zawodowej spotkają się z tekstami z zakresu własności intelektualnej: dotyczącymi patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i praw autorskich,
 • uczy podstaw prawnych niezbędnych do dokonania przekładu tekstów z tych dziedzin,
 • największy nacisk kładzie na praktyczne aspekty przekładu w oparciu o ćwiczenia zaprojektowane na bazie tekstów autentycznych,  
 • przedstawia wyzwania pojawiające się przy tłumaczeniu tych tekstów (zarówno z jęz. polskiego na angielski, jak i z jęz. angielskiego na polski),
 • przekazuje słuchaczom wiedzę terminologiczną i frazeologiczną pomocną w ich tłumaczeniu, 
 • pomaga słuchaczom rozwinąć swój warsztat tłumaczeniowy, 
 • daje słuchaczom narzędzia do dalszego rozwoju zawodowego.
Dla kogo przeznaczony jest kurs: 
 • Dla praktykujących tłumaczy prawniczych, którzy chcą specjalizować się w przekładzie dokumentów z zakresu prawa własności intelektualnej.
 • Dla tłumaczy przysięgłych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności.
 • Dla prawników, którzy pracują zazwyczaj z polskim prawem, ale obsługują klientów w języku angielskim.

Uwaga: jest to wymagający i raczej trudny kurs. Nie polecamy go osobom, dla których byłby to pierwszy poważny kontakt z przekładem prawniczym (chociaż znajomość prawa własności intelektualnej nie jest konieczna - tym właśnie zajmiemy się na kursie) . 

Co otrzymują uczestnicy: 

Słuchacze otrzymują:

 • co tydzień ok. 30 minut nagrań wykładów (do odsłuchania w dowolnym momencie)
 • co tydzień dokument wraz z tłumaczeniem (wzór) oraz omówienie występujących w nim problemów tłumaczeniowych i zastosowanych rozwiązań
 • co tydzień glosariusz do każdego tematu omawianego podczas kursu oraz ćwiczenie do każdego glosariusza – pomoc w opanowaniu nowego słownictwa
 • co tydzień różnorodne zadania do wykonania, do których prowadząca zawsze zapewnia komentarz i wskazówki
 • podczas 4 tygodni kursu interaktywne webinarium trwające 60 minut: praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy (zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia, nagrywane; jest możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania)
 • co tydzień zadanie domowe: tłumaczenie pozwalające zastosować wiedzę z wykładów (każde zadanie jest sprawdzane przez prowadzącą i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)
 • dodatkowe materiały do dalszej pracy własnej.

Słuchacze mają stałą możliwość kontaktu z prowadzącą poprzez forum oraz możliwość kontaktu na żywo podczas każdego webinarium.

Każdy słuchacz otrzymuje pełen zestaw materiałów oraz certyfikat uczestnictwa w kursie.

Kurs prowadzony jest w całości zdalnie, przez Internet. Nie jest konieczny zakup żadnego dodatkowego oprogramowania, należy jednak mieć komputer (lub podobne urządzenie) z głośnikiem oraz stabilne łącze internetowe. Zasadniczo każdy w miarę nowoczesny komputer nadaje się do uczestnictwa w kursie. Konkretne wymagania techniczne wymienione są tutaj: https://support.citrixonline.com/en_US/Meeting/all_files/G2M010003

Program kursu
Program kursu: 

PODSTAWY

 1. Podstawowe pojęcia i terminy (PL i EN)
 2. Akty prawne regulujące kwestie własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 3. Instytucje zajmujące się kwestiami własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 4. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – zakres czynności przed UPRP, zawód rzecznika patentowego w Polsce, kształcenie i praktyka zawodowa.
 5. Źródła informacji dla tłumaczy, ich wiarygodność i użyteczność

Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:

 • fragmenty kluczowych aktów prawa polskiego i międzynarodowego
 • pełnomocnictwo do czynności z zakresu prawa własności intelektualnej
 • artykuły publicystyczne o ochronie własności intelektualnej
 • umowy (ugody sądowe i pozasądowe)
 • omówienie dokumentów spółek brytyjskich i amerykańskich najczęściej wymaganych przez UPRP i sądy do wykazania istnienia i działalności spółki, umożliwiające podjęcie czynności przed tymi organami

PATENTY I WZORY PRZEMYSŁOWE

 1. Patenty i wzory przemysłowe – pojęcia i ich definicje
 2. Tłumaczenie najważniejszych terminów
 3. Zgłaszanie do ochrony: (a) wzory przemysłowe (procedura krajowa, wspólnotowa, międzynarodowa), (b) patenty (procedura krajowa, procedura udzielania patentów europejskich, procedura międzynarodowa PCT, walidacje patentów, patent jednolity) – przesłanki udzielenia ochrony
 4. Postępowanie sprzeciwowe przed UPRP (sprzeciw od decyzji o udzieleniu ochrony )
 5. Postępowanie sporne o unieważnienie przed UPRP
 6. Postępowania o naruszenie przed sądami cywilnymi
 7. Źródła informacji dla tłumaczy: jak wyszukiwać poszczególne typy informacji

Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:

 • dokument patentowy –konstrukcja i podstawowe elementy (skrót, zastrzeżenia patentowe, opis, rysunki)
 • wniosek o unieważnienie patentu/ prawa ochronnego na wzór przemysłowy
 • pisma procesowe z postępowań o unieważnienie patentów/wzorów przemysłowych
 • decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej unieważniająca/utrzymująca w mocy patent
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje UPRP
 • wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • pisma w sprawach o naruszenie, np. pozwy, wyroki
 • dokumenty  Europejskiego Urzędu Patentowego dotyczące spraw patentowych

ZNAKI TOWAROWE

 1. Pojęcie znaku towarowego i jego użycie
 2. Tłumaczenie najważniejszych terminów
 3. Klasyfikacja towarów i usług
 4. Gdzie szukać narzędzi i jak z nich korzystać przy tłumaczeniu wykazów towarów i usług
 5. Zgłoszenie do ochrony: procedury przed UPRP i EUIPO oraz procedura międzynarodowa (WIPO)
 6. Procedura sprzeciwowa
 7. Unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego
 8. Postępowania o naruszenie przed sądami cywilnymi

Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:

 • świadectwo ochronne na znak towarowy
 •  klasyfikacja towarów i usług
 • wniosek o unieważnienie znaku towarowego
 • sprzeciw w procedurze sprzeciwowej przed UPRP
 • decyzje EUIPO w sprawach Znaków Towarowych Unii Europejskiej
 • wyciąg dla znaku towarowego z WIPO
 • umowa licencyjna na znak towarowy itp.
 • tekst publicystyczny dotyczący znaków towarowych
 • dokumenty z postępowań o naruszenie np. wnioski o zabezpieczenie roszczeń, pozwy, odpowiedzi na pozew, repliki, dalsze pisma procesowe, wyroki, apelacje

PRAWO AUTORSKIE

 1. Pojęcie i rodzaje praw autorskich w Polsce
 2. Pojęcie i rodzaje praw autorskich – regulacje w UE, krajach common law, międzynarodowe
 3. Tłumaczenie najważniejszych terminów
 4. Umowy i inne dokumenty dotyczące obrotu prawami praw autorskimi
 5. Postępowania przed sądem o naruszenie praw autorskich

Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:

 • ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych
 • umowa licencyjna
 • teksty publicystyczne dotyczące praw autorskich
 • opinie dotyczące naruszeń praw autorskich
 • pisma w postępowaniach i wyroki sądów z zakresu naruszenia praw autorskich