A może DipTrans? Kolejna edycja kursu przygotowującego do egzaminu Diploma in Translation - już jesienią 2024! ZOBACZ TERAZ

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Wybierz kurs

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (DE, 2024)

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN, jesień 2024)

Najważniejsze informacje

Kto może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Do egzaminu na tłumacza przysięgłego może przystąpić każdy. Należy jednak pamiętać, że aby móc zostać zaprzysiężonym na tłumacza przysięgłego po zdanym egzaminie, należy spełnić wymogi zawarte w art. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zgodnie z którym tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2) zna język polski;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5) ukończyła studia wyższe;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski (egzamin na tłumacza przysięgłego).

W jaki sposób należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Aby zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego, należy wypełnić wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Tłumacze przysięgli – Formularze.

Wniosek ten należy wysłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Wydział Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

Do wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu nie trzeba załączać żadnych dokumentów oraz oświadczeń.

Jak długo czeka się na wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza termin egzaminu w zależności od liczby wpływających wniosków, z tym że egzamin nie może rozpocząć się później niż rok od dnia złożenia wniosku przez kandydata ( § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej [Dz. U. Nr 15, poz. 127]). Dlatego też trudno jest przewidzieć okres oczekiwania na egzamin. Egzaminy z języków popularnych odbywają się częściej (kilka razy w roku), natomiast egzaminy z języków mało popularnych – zazwyczaj raz w roku.

Ile wynosi opłata egzaminacyjna i kiedy należy ją uiścić?

Opłata egzaminacyjna wynosi 800 zł i należy ją uiścić w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu daty egzaminu na tłumacza przysięgłego (czyli opłaty nie wnosi się składając wniosek, a dopiero po otrzymaniu zaproszenia na egzamin). Zawiadomienie takie kandydat otrzymuje najpóźniej na 21 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Opłatę tę należy wnieść na konto Ministerstwa Sprawiedliwości: NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego”.

Jak to wygląda w praktyce

Chcesz rozgryźć egzamin
na tłumacza przysięgłego?

W 10 tygodni przekonamy cię, że egzamin nie gryzie!

.

Szczerze, bez wahania, bardzo polecam!

Moje „uzależnienie” od szkoleń w Textemie zaczęło się w 2015 r., gdy zapisałam się na prowadzony zdalnie przez dr Annę Konieczną-Purchałę roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych - i trwa niezmiennie do dziś. Dżentelmeni wprawdzie o pieniądzach nie rozmawiają, bo nie wypada, ale zadowolenie klienta z jakości tłumaczenia specjalistycznego przekłada się na kolejne zlecenia i kolejne polecenia. Myślę, że dotyczy to wszystkich kursantek i kursantów Textemu. Szczerze i bez wahania bardzo polecam!

Teresa Czogała-Koczy, tłumaczka przysięgła języka angielskiego

Pełen profesjonalizm i najwyższa jakość

W Textemie szkolę się od lat, współpracuję też z biurem tłumaczy Textem jako tłumaczka. To moim zdaniem najlepsza szkoła dla tłumaczy na rynku. Pełny profesjonalizm i najwyższa jakość. A co najważniejsze, wspaniały zespół ludzi. Współpraca z Textemem to zaszczyt i przyjemność!

Monika Janik, tłumaczka przysięgła języka angielskiego

Wsparcie mertytoryczne i techniczne oraz… zrozumienie

Textem to dla mnie firma przedsiębiorczych kobiet. Miejsce, w którym mogę liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne, ale również na (nie)zwykłe ludzkie zrozumienie.

Magda Szewciów, tłumaczka przysięgła języka angielskiego