REGULAMIN SZKOLEŃ

i informacja o danych osobowych dla osób, które biorą udział w szkoleniach dla tłumaczy

organizowanych przez TexteM Maria Szpor

Anna Konieczna – Purchała spółka jawna

ul. Belwederska 26/30 lok. 21, 00-594 Warszawa,

KRS: 0000473998, NIP: PL7010398717

(„TexteM”)

Definicje:
1. Szkolenie stacjonarne – szkolenie organizowane w określonym czasie i miejscu. Szkolenie takie może mieć różną długość: od kilku godzin do kilku miesięcy.
2. Szkolenie internetowe – szkolenie organizowane w oparciu o określoną platformę internetową. Szkolenie takie może mieć różną długość: od godziny do kilku miesięcy.

Prawa i obowiązki TexteM:

 • TexteM prowadzi szkolenia zgodnie z opisem przedstawionym na stronie internetowej www.textem.com.pl.
 • Szkolenia stacjonarne odbywają się w miejscu i w czasie wskazanym w tym opisie i są prowadzone zgodnie z programem w nim przedstawionym.
 • Szkolenia internetowe mają miejsce na wskazanej uczestnikom platformie internetowej. Polegają one na możliwości
  • uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w czasie rzeczywistym,
  • odtworzenia materiałów w formie nagrań, tekstów itp. zamieszczonych na platformie, lub
  • skorzystania z obu tych elementów.

W niektórych przypadkach możliwe jest późniejsze samodzielne odtworzenie przez uczestników części szkoleń internetowych. Pełna informacja na ten temat jest zawsze dostępna przed szkoleniem w jego opisie na stronie internetowej www.textem.com.pl.

 • TexteM zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez zgody uczestników szkolenia, drobnych zmian do programu szkolenia, np. zmiany kolejności modułów (przy zachowaniu wszystkich modułów).
 • TexteM zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie, osoby prowadzącej zajęcia, terminu lub miejsca zajęć (w przypadku szkoleń stacjonarnych z zastrzeżeniem, że zajęcia będą prowadzone na terenie Warszawy), jeżeli jest to podyktowane okolicznościami niezawinionymi przez TexteM, w szczególności działaniem siły wyższej. O takich zmianach TexteM niezwłocznie powiadamia uczestników szkolenia.
 • W przypadku szkoleń stacjonarnych TexteM zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz drobny poczęstunek (kawa, herbata, woda, ciastka, paluszki itd.).
 • W przypadku szkoleń internetowych uczestnik otrzymuje materiały drogą mailową lub są one udostępniane na wskazanej przez TexteM platformie internetowej. W ramach szkoleń internetowych TexteM nie zapewnia poczęstunku.
 • TexteM zapewnia odpowiednią infrastrukturę do realizacji szkoleń internetowych, tj. platformę internetową, w ramach której odbywają się zajęcia. Zapewnienie sobie odpowiedniego sprzętu (z reguły komputer z głośnikami) oraz odpowiedniego łącza internetowego umożliwiające udział w szkoleniach internetowych leży po stronie uczestników.
 • Po zakończeniu szkolenia TexteM wydaje każdemu uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie takie zawiera imię i nazwisko uczestnika oraz podstawowe informacje o szkoleniu, w którym brał udział. W przypadku szkoleń internetowych zaświadczenie to wystawiane jest na życzenie uczestnika, ma formę elektroniczną i jest przesyłane uczestnikom mailem.

Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia:

 • Uczestnik bierze udział w zajęciach wybranego szkolenia stacjonarnego lub internetowego.
 • Uczestnik uiszcza w uzgodnionym terminie opłatę za szkolenie w wysokości wskazanej w opisie kursu na stronie internetowej www.textem.com.pl. Uiszczenie opłaty w wysokości ustalonej z TexteM, w terminie ustalonym z TexteM, stanowi warunek uczestnictwa w szkoleniu.
 • TexteM zastrzega sobie prawo do stosowania zniżek w stosunku do ceny szkolenia wskazanej w jego opisie. Zniżki ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Uzyskanie zniżki przez jednego uczestnika nie powoduje po stronie TexteM obowiązku udzielania takiej zniżki innym uczestnikom. Dotyczy to wszystkich rodzajów szkoleń.
 • W przypadku rezygnacji przez uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu po potwierdzeniu przez TexteM, że szkolenie zostaje uruchomione, opłatę należną od uczestnika na rzecz TexteM oblicza się w następujący sposób:
  W przypadku szkoleń wielodniowych, stacjonarnych:
  • 20% ceny szkolenia – należne TexteM jako rekompensata za organizację szkolenia, przygotowanie materiałów, rezerwację sal itp.
  • z pozostałych 80% ceny szkolenia odlicza się proporcjonalnie (wg liczby godzin lekcyjnych) należność za zajęcia, w których uczestnik brał udział lub które odbyły się, zanim uczestnik zgłosił chęć rezygnacji ze szkolenia. Pozostała część kwoty zostaje zwrócona uczestnikowi.
  W przypadku szkoleń wielodniowych, internetowych:
  • 20% ceny szkolenia – należne TexteM jako rekompensata za organizację szkolenia, przygotowanie materiałów, wykupienie dostępu do portalu internetowego itp.
  • w przypadku szkoleń internetowych, w których treść kolejnych zajęć udostępniania jest stopniowo z pozostałych 80% ceny szkolenia odlicza się proporcjonalnie (wg liczby godzin lekcyjnych) należność za zajęcia, w których uczestnik brał udział lub które zostały udostępnione, zanim uczestnik zgłosił chęć rezygnacji ze szkolenia. Pozostała część kwoty zostaje zwrócona uczestnikowi.
  • w przypadku szkoleń internetowych, w których uczestnik otrzymuje dostęp do wszystkich zajęć jednocześnie prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach przysługuje uczestnikowi przez 3 dni od otrzymania dostępu do szkolenia. Tym samym prawo zwrotu 80% ceny szkolenia obowiązuje przez 3 dni od dnia otrzymania dostępu do szkolenia.
  W przypadku szkoleń jednodniowych, stacjonarnych i internetowych:
  • jeżeli rezygnacja nastąpiła więcej niż 7 dni przed datą szkolenia, to TexteM nie pobiera opłaty, a jeśli opłata została już wpłacona, to 100% wpłaconej kwoty zostaje zwrócone;
  • jeżeli rezygnacja nastąpiła mniej niż 7, ale więcej niż 3 dni przed datą szkolenia, to na rzecz TexteM należna jest opłata w wysokości 50% ustalonej ceny szkolenia; jeśli cała opłata została już wpłacona, to 50% wpłaconej kwoty zostaje zwrócone;
  • jeżeli rezygnacja następuje mniej niż 3 dni przed datą szkolenia, to na rzecz TexteM należna jest opłata w wysokości 100% ustalonej ceny szkolenia; jeśli opłata została już wpłacona, to wpłacona kwota zostaje zatrzymana przez TexteM.

Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez TexteM oraz na przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji szkolenia. Uczestnik wyraża także zgodę na posługiwanie się przez TexteM adresem e-mail wskazanym przez uczestnika w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia oraz w celach marketingowych. TexteM nie udostępnia danych osobowych ani adresów email żadnym innym podmiotom, w żadnym celu.

Informacja o danych osobowych dla osób, które biorą udział w szkoleniach dla tłumaczy

Niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanymi przez Panią/Pana przy zapisie na szkolenie dla tłumaczy jest TexteM Maria Szpor Anna Konieczna-Purchała sp.j., ul. Belwederska 26/30 lok. 21, 00-594 Warszawa NIP: 701-039-87-17, KRS: 0000473998 (dalej: „Administrator”).
 2. Celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest umożliwienie udziału w szkoleniu dla tłumaczy oraz wystawienie odpowiednich dokumentów księgowych i podatkowych. W przypadku wystąpienia ewentualnych roszczeń czy to po stronie Administratora, czy uczestnika szkolenia – celem przetwarzania danych osobowych może być również dochodzenia lub obrona przed roszczeniami.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  a. dobrowolne i samodzielne zapisanie się przez Panią/Pana na szkolenie dla tłumaczy,
  b. obowiązki prawne ciążące na Administratorze, w szczególności związane z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych i archiwizacją danych podatkowych,
  c. usprawiedliwione cele Administratora jakimi są możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podanie danych osobowych jest konieczne do udostępnienia Pani/Panu szkolenia. Brak podania danych osobowych sprawi, że Administrator nie będzie mógł udostępnić Pani/Panu szkolenia dla tłumaczy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być:
  a. firmy księgowe, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe na rzecz Administratora,
  b. firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
  c. inne podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Ma Pani/Pan prawo również do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.