A może DipTrans? Kolejna edycja kursu przygotowującego do egzaminu Diploma in Translation - już jesienią 2024! ZOBACZ TERAZ

Regulamin szkoły

Poniżej znajdziesz pełny tekst regulaminu. Najważniejsze jego postanowienia, w uproszczonej i skróconej formie, możesz też zobaczyć tutaj:

 

Pobierz regulamin w formacie PDF: AKTUALNY TexteM – regulamin szkoleń

Pobierz pouczenie o odstąpieniu od umowy w formacie PDF: TexteM-pouczenie-o-odstąpieniu-od-umowy

Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formacie edytowalnym: TexteM-wzór-oświadczenia-o-odstąpieniu-od-umowy

 

REGULAMIN SZKOLEŃ
organizowanych przez
Textem Maria Szpor Anna Konieczna-Purchała spółka jawna
ul. Belwederska 26/30 lok. 21, 00-594 Warszawa

§ 1 DEFINICJE

 1. Textem – Textem Maria Szpor Anna Konieczna-Purchała spółka jawna ul. Belwederska 26/30 lok. 21, 00-594 Warszawa, KRS: 0000473998, NIP: PL7010398717, REGON 146844199
 2. Szkolenie stacjonarne – szkolenie organizowane przez Textem w czasie i miejscu określonym w opisie przedstawionym na stronie internetowej www.textem.com.pl. Szkolenie takie może mieć różną długość: od kilku godzin do kilku miesięcy,
 3. Szkolenie internetowe – szkolenie organizowane przez Textem w oparciu o platformę e-learningową dlatlumaczy.pl lub inną platformę wskazaną wyraźnie w Karcie Szkolenia, na przykład szkolenie obejmujące webinaria na żywo, szkolenie składające się z nagrania webinarium, szkolenie prowadzone asynchronicznie z wykorzystaniem narzędzi typu forum itd.  Szkolenie takie może mieć różną długość: od godziny do kilku miesięcy,
 4. Szkolenie – szkolenie stacjonarne lub szkolenie internetowe,
 5. Umowa – umowa o udział w Szkoleniu dla tłumaczy zawarta pomiędzy Textemem a Uczestnikiem Szkolenia, składająca się z formularza zapisu oraz regulaminu Szkoleń, znajdujących się na stronie internetowej www.textem.com.pl,
 6. Uczestnik – osoba, która złożyła Textemowi za pośrednictwem strony internetowej www.textem.com.pl oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy; Uczestnik jest Konsumentem, jeżeli spełnia wymagania, o których stanowi § 1 ust. 7 Regulaminu,
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Textemie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. Karta Szkolenia (kursu) – pojedyncza podstrona strony internetowej Textemu zawierająca informacje o pojedynczym, skonkretyzowanym Szkoleniu; Karta Szkolenia zawiera w szczególności informacje w zakresie:
  • dnia i godziny rozpoczęcia Szkolenia,
  • dnia i godziny zakończenia Szkolenia,
  • miejsca przeprowadzenia Szkolenia,
  • imienia i nazwiska prowadzącego Szkolenie,
  • ceny Szkolenia,
  • jednostek, z których składa się Szkolenie,
  • opisu Szkolenia,
  • programu Szkolenia,
  • harmonogramu Szkolenia,
  • referencji i opinii o Szkoleniu.
 9. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

§ 2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Textem zobowiązuje się świadczyć usługi wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Textem wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Wszelkie terminy związane z realizacją Umowy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zawarcia Umowy poprzez wysłanie na wskazany przez Uczestnika adres e-mail informacji w zakresie:
  1. rodzaju i ilości nabywanych produktów,
  1. ceny poszczególnych nabywanych produktów,
  1. rodzaju płatności,
  1. miejsca wykonania usługi,
  1. danych Uczestnika.
 6. Jeżeli Uczestnik jest Konsumentem, Textem poza informacjami, o których stanowi ust. 5, przesyła na ww. adres e-mail także odnośnik do:
  1. informacji o prawie odstąpienia od umowy, o którym stanowi art. 13 prawa konsumenckiego,
  1. aktualnej wersji regulaminu,
  1. wzorca oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, Textem, poza informacjami, o których stanowi ust. 5 i 6, przesyła również potwierdzenie wyrażenia wskazanej zgody.
 8. Uczestnik może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Uczestnik powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Uczestnika, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Uczestnik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta na stronie www.textem.com.pl

§ 3 ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

 1. Zapisy na Szkolenia mogą być dokonywane 24 godziny na dobę.
 2. W celu dokonania zapisu na Szkolenie, osoba zainteresowana powinna wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. wybór określonego kursu z listy umieszczonej na stronie https://textem.com.pl/, bądź za pośrednictwem wyszukiwarki kursów znajdującej się w zakładce „Znajdź kurs dla siebie”,
  1. wybór liczby nabywanych kursów oraz zatwierdzenie wyboru poprzez użycie przycisku „Zapisz się”,
  1. zatwierdzenie listy wybranych produktów poprzez użycie przycisku „Przejdź dalej”,
  1. uzupełnienie danych niezbędnych do sfinalizowania zapisu na Szkolenie,
  1. akceptacja Regulaminu Szkolenia oraz informacji o danych osobowych dla osób, które biorą udział w Szkoleniach dla tłumaczy,
  1. dokonanie zapisu na Szkolenie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”,
  1. uiszczenie opłaty za Szkolenie na rachunek bankowy Textemu.
 3. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Uczestnika od Textemu potwierdzenia dokonania zapisu na Szkolenie, czyli osobistej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, podpisanej przez konkretną osobę. Sama kopia formularza zapisu, przesyłana automatycznie przez stronę internetową Textem, nie stanowi potwierdzenia zapisu.
 4. Szkolenie jest realizowane w terminie określonym w Karcie Szkolenia.

§ 4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 4 ust. 2 – 4 Regulaminu.
 2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Textem nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Textem zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://textem.com.pl/wp-content/uploads/2020/01/TexteM-wzór-oświadczenia-o-odstąpieniu-od-umowy.docx lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. Textem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 9. Textem dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Textem może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Konsumentowi, który nie wyraził zgody, o której stanowi ust. 8 lit. b, treści cyfrowe zostaną dostarczone po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

§ 5 RĘKOJMIA

 1. Textem na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad (rękojmia) wobec Uczestników nie będących Konsumentami.
 2. Textem ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych.
 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy sprzedanej, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

– chyba że Textem niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Textem albo Textem nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Textemowi nie przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Textem usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Textem. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

8. Textem jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Textem może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Textem obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Textem nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Textem odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

12. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

13. W terminach określonych w § 5 ust. 12 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

14. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

15. Ust. 14 stosuje się odpowiednio również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

16. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 12-15, z tym że bieg terminu, o którym mowa w § 5 ust. 12 rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

17. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Textem nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

18. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli TexteM wadę podstępnie zataił.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI TEXTEM

 1. Textem prowadzi Szkolenia zgodnie z Kartami Szkolenia umieszczonymi na stronie internetowej www.textem.com.pl.
 2. Szkolenia internetowe odbywają się na wskazanej Uczestnikom platformie internetowej. Polegają one na możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w czasie rzeczywistym lub odtworzenia materiałów w formie nagrań, tekstów itp. zamieszczonych na platformie lub skorzystania z obu tych elementów, w zależności od kursu. W niektórych przypadkach możliwe jest późniejsze samodzielne odtworzenie przez Uczestników części Szkoleń internetowych.
 3. Szczegółowy i wiążący zakres materiałów udostępnianych w ramach danego Szkolenia znajduje się w jego Karcie na stronie internetowej www.textem.com.pl.
 4. Textem zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez zgody Uczestników Szkolenia, drobnych zmian do programu Szkolenia, np. zmiany kolejności modułów (przy zachowaniu wszystkich modułów), zmiany terminu oddania korekty prac domowych, zmiany kolejności udostępniania materiałów itp.
 5. Textem zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie, osoby prowadzącej zajęcia, terminu lub miejsca zajęć (w przypadku Szkoleń stacjonarnych z zastrzeżeniem, że zajęcia będą prowadzone na terenie Warszawy), jeżeli jest to podyktowane okolicznościami niezawinionymi przez Textem, w szczególności działaniem siły wyższej. O takich zmianach Textem niezwłocznie powiadamia Uczestników Szkolenia.
 6. W przypadku Szkoleń stacjonarnych Textem zapewnia każdemu Uczestnikowi Szkolenia materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz drobny poczęstunek.
 7. W przypadku Szkoleń internetowych Uczestnik otrzymuje materiały drogą mailową lub są one udostępniane na wskazanej przez Textem platformie internetowej. W ramach Szkoleń internetowych Textem nie zapewnia poczęstunku.
 8. Textem zapewnia odpowiednią infrastrukturę do realizacji Szkoleń internetowych, tj. platformę internetową, w ramach której odbywają się zajęcia.
 9. Po zakończeniu Szkolenia Textem wydaje każdemu Uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu. Zaświadczenie takie zawiera imię i nazwisko Uczestnika oraz podstawowe informacje o Szkoleniu, w którym brał udział. W przypadku Szkoleń internetowych zaświadczenie to wystawiane jest na życzenie Uczestnika, ma formę elektroniczną i jest przesyłane Uczestnikom mailem.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLENIA

 1. Uczestnik bierze udział w zajęciach wybranego Szkolenia stacjonarnego lub internetowego.
 2. Każdy Uczestnik Szkolenia internetowego jest zobowiązany do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania z platformy e-learningowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie złośliwego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach platformy e-learningowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z platformy e-learningowej w sposób nieuciążliwy dla innych Uczestników,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na platformie e-learningowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania z platformy e-learningowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety,
  • posiadania sprzętu (w szczególności komputera z głośnikami oraz odpowiedniego łącza internetowego) umożliwiającego udział w Szkoleniach internetowych organizowanych przez Textem.
 3. Uczestnik uiszcza w uzgodnionym terminie opłatę za Szkolenie w wysokości wskazanej w Karcie Szkolenia na stronie internetowej www.textem.com.pl. Uiszczenie opłaty w wysokości ustalonej z Textemem, w terminie ustalonym z Textemem, stanowi warunek uczestnictwa w Szkoleniu.
 4. Textem zastrzega sobie prawo do stosowania zniżek w stosunku do ceny Szkolenia wskazanej w jego Karcie. Zniżki ustalane są indywidualnie z Uczestnikami. Uzyskanie zniżki przez jednego Uczestnika nie powoduje po stronie Textem obowiązku udzielania takiej zniżki innym Uczestnikom. Dotyczy to wszystkich rodzajów Szkoleń.
 5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Szkoleniu po potwierdzeniu przez Textem, że Szkolenie zostaje uruchomione, opłatę należną od Uczestnika na rzecz Textem oblicza się w następujący sposób:
  • A) w przypadku wielodniowych Szkoleń stacjonarnych:
   • 20% ceny Szkolenia tytułem rekompensaty za koszty poniesione w związku z organizacją Szkolenia, w szczególności za koszty związane z przygotowaniem materiałów oraz rezerwacją sali szkoleniowej, oraz
   • 80% ceny Szkolenia pomniejszone proporcjonalnie do liczby jednostek kursu, które rozpoczęły się po zgłoszeniu przez Uczestnika chęci rezygnacji ze Szkolenia.
   • Pozostała część kwoty, jeśli została już zapłacona, zostaje zwrócona Uczestnikowi.
  • B) w przypadku wielodniowych Szkoleń internetowych:
   • 20% ceny Szkolenia tytułem rekompensaty za koszty poniesione w związku z organizacją Szkolenia, w szczególności za koszty związane z przygotowaniem materiałów i utrzymaniem portalu internetowego, oraz
   • 80% ceny Szkolenia pomniejszone proporcjonalnie do liczby jednostek kursu, które zostały udostępnione po zgłoszeniu przez Uczestnika chęci rezygnacji ze Szkolenia,
   • Pozostała część kwoty, jeśli została już zapłacona, zostaje zwrócona Uczestnikowi.
  • C) w przypadku jednodniowych Szkoleń stacjonarnych i internetowych:
   • jeżeli rezygnacja Uczestnika nastąpiła co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, opłaty nie pobiera się,
   • jeżeli rezygnacja Uczestnika nastąpiła na mniej niż 7, ale więcej niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, pobierana jest opłata w wysokości 50% ceny Szkolenia,
   • jeżeli rezygnacja Uczestnika nastąpiła na mniej niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, pobierana jest opłata w wysokości 100 % ceny Szkolenia.

Wyliczenie, o którym mowa w A i B powyżej, przebiega następująco:

 • Wyliczenie kosztów administracyjnych, które nie podlegają zwrotowi po rozpoczęciu kursu: 20% CENY SZKOLENIA
 • Wyliczenie ceny jednej JEDNOSTKI SZKOLENIA: 80% CENY SZKOLENIA podzielone przez liczbę JEDNOSTEK SZKOLENIA w całym Szkoleniu (informacja ta jest wskazana każdorazowo w Karcie Szkolenia)
 • Wyliczenie liczby JEDNOSTEK SZKOLENIA przed zgłoszeniem rezygnacji: liczba wszystkich JEDNOSTEK KURSU minus liczba JEDNOSTEK SZKOLENIA przed zgłoszeniem rezygnacji
 • Wyliczenie ceny JEDNOSTEK SZKOLENIA przed zgłoszeniem rezygnacji: 80% CENY SZKOLENIA minus (liczba JEDNOSTEK SZKOLENIA przed zgłoszeniem rezygnacji razy cena jednej JEDNOSTKI SZKOLENIA)
 • Wyliczenie kwoty do zwrotu, jeśli całe Szkolenie zostało opłacone: 80% CENY SZKOLENIA minus cena JEDNOSTEK SZKOLENIA przed zgłoszeniem rezygnacji.

Kalendarium, o którym mowa w C powyżej, wygląda następująco:

Postanowienia ust. 5 nie naruszają uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym stanowi § 4 Regulaminu.

Uczestnik Szkolenia stacjonarnego wyraża zgodę na to, że:

 • jego imię będzie umieszczone na drukowanej „wizytówce”, umieszczonej w sali podczas zajęć, co pomoże osobie prowadzącej zajęcia zwracać się do poszczególnych Uczestników Szkolenia;
 • jego imię i nazwisko mogą być ujawnione innym Uczestnikom tego samego Szkolenia podczas ćwiczeń w grupie oraz przydziału zadań domowych.
 • Dane osobowe, o których mowa w ust. 7, 8, 9 i 10 powyżej, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Uczestnik Szkolenia internetowego wyraża zgodę na to, że jego profil na platformie e-learningowej dlatlumaczy.pl będzie zawierał jego pełne imię i nazwisko, widoczne dla wszystkich pozostałych Uczestników Szkolenia oraz dla osoby prowadzącej Szkolenie.

Adres e-mail Uczestnika zarówno Szkolenia stacjonarnego, jak i internetowego nie będzie udostępniany innym Uczestnikom tego samego Szkolenia ani osobie prowadzącej szkolenie bez uzyskania osobnej zgody Uczestnika na takie udostępnienie; udzielenie tej zgody w żadnym wypadku nie będzie konieczne do pełnego uczestnictwa w Szkoleniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednakże wymogiem umownym, a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o udział w Szkoleniu dla tłumaczy.

Dostępne formy płatności to:

 • Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • Przelew internetowy
 • BLIK
 • Google Pay
 • Przelew tradycyjny

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Uczestnika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą oznacza to, że czas realizacji zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Textem.
 • Uczestnik, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • Textem dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika Szkolenia. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Textem deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Uczestnicy Szkolenia będą powiadomieni drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przy rejestracji).
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Uczestnika Szkolenia w zakładce Regulamin Szkoły dla tłumaczy Textem (https://textem.com.pl/regulamin-szkoly/). W trakcie Szkolenia, a także po jego zakończeniu, Uczestnika obowiązuje regulamin zaakceptowany w trakcie zapisu na Szkolenie. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie Szkolenia, Konsument ma prawo wybrać nową wersję regulaminu jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Konsumentem a Textemem rozstrzyga sąd powszechny.