Ostatnia chwila na dołączenie! Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (EN, edycja 2024) ZOBACZ TERAZ

Biblioteczka tłumacza

Lista lektur: egzamin na tłumacza przysięgłego z jęz. niemieckiego

Literatura

 • Iluk J., Kubacki A., Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Promocja XXI sp. z o.o., Warszawa 2006
 • Jopek-Bosiacka A., Przekad prawny i sądowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Kadric M., Dolmetschen vor Gericht. Erwartungen Anforderungen Kompetenzen, WUV-Universitäts-Verlag 2001
 • Kierzkowska D., Tłumaczenie prawnicze, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2007
 • Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2007
 • Tryuk M. (red.), O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka przekładu środowiskowego w Polsce, Wyd. BelStudio, Warszawa, 2010
 • Tryuk M., Przekład ustny środowiskowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Weber, K., Creifelds Rechtwörterbuch. C.H.Beck, München 2014

Tłumaczenia ustaw

 • Polnische Wirtschaftsgesetze (Zivilgesetzbuch, Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften, Devisengesetz und andere Texte in deutscher Übersetzung) C.H. Beck, 8. Auflage, Warszawa 2010
 • Ustawy podatkowe. Steuergesetze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Verwaltungsverfahrensgesetz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
 • Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Polnisches Zivilverfahrensgesetzbuch, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007
 • Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015
 • Kodeks karny i kodeks wykroczeń. Strafgesetzbuch und Űbertretungsgesetzbuch, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2

Tłumaczenia ustne

Teksty dr hab. Artura Dariusza Kubackiego

(do pobrania pod adresem: http://kubart.pl/do-pobrania-materialy-dla-studentow-i-tlumaczy)

 • Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego Erbschein, w: Zuzana Bohusowa, Anita Hutkowa, Anna Małgorzewicz, Joanna Szczęk, Badania nad przekładem i ich konteksty, Studia Translatorica, Neisse Verlag Dresden – Wrocław 2001
 • Problemy konfrontacji polsko-niemieckiej terminologii podatkowej, w: Janusz Arabski (ed.): Z problematyki języków specjalistycznych. Materiały z Konferencji. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 2002
 • Wybrana problematyka tłumaczeń ekonomicznych w warsztacie tłumacza przysięgłego, w: Krzysztof Hejwowski (red.): Teoria i dydaktyka przekładu. Wszechnica Mazurska, Olecko 2003
 • W sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP, w: Lingua Legis 14/2006, Warszawa
 • Probleme bei der Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte im Kontext der internationalen Rechnungslegungs-standards (IAS/IFRS), w: Universitas Ausgabe 4/2006, Wien
 • Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych, w: Maria Piotrowska (red.): Współczesne kierunki analiz przekładowych. Seria Język a Komunikacja 18, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2007
 • Techniki tłumaczenia nazw ustaw niemieckich i polskich, w: Krzysztof Hejwowski (red.), Leksykalno-frazeologiczne problemy przekładu. Wszechnica Mazurska, Olecko 2008
 • Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej, w: Lingua Legis 16/2008, Warszawa
 • Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 3/4 2007/2008
 • Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych, w: Lingua Legis 17/2009, Warszawa
 • Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer, w: Anna Mrożewska, „Philologische Ostsee-Studien“, Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej nr 2, Koszalin 2009
 • Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC, w: Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer (red.), Język a komunikacja 30: Przekład –teorie, terminy, terminologia, Tertium, Kraków 2012
 • Auszug aus der Geburtsurkunde
 • Dokumenty samochodowe
 • Klauzula poświadczająca tłumacza